ALGEMENE VOORWAARDEN 

RC PROJECTS BVBA/ BRASSERIE 3RI4EN

 

1. Toepassingsgebied.

Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van alle offertes en van alle met de RC Projects bvba gesloten overeenkomsten. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend en voor zover deze uitdrukkelijk én schriftelijk werden aanvaard door RC Projects bvba.

 

2. Totstandkoming overeenkomsten.

Onze offertes zijn geldig gedurende 30 dagen en zijn louter informatief.

Alle overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door de schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de offerte én betaling van een voorschot, behoudens andersluidend beding, ten belopen van    

150.00€ voor groepen onder 30 personen

250.00€ tot 30 personen

500.00€ tot 50 personen

Grotere arrangementen ten belopen van 75% van het bedrag van de offerte.

Voorschotten geschieden per overschrijving op rekening van RC Projects bvba, vissersstraat 91 2840 te Rumst. Rekeningnummer: BE55 0016 0401 5844 met vermelding van uw naam en de datum van het feest. Gebruik steeds één dezelfde naam of email ter referentie naar uw feest.

De schriftelijke onvoorwaardelijke aanvaarding van de offerte dient te worden toegezonden aan Brasserie 3Ri4en, vissersstraat 91 2840 RUMST   of per e-mail: info@3rivieren.be

Een begin van uitvoering aan de overeenkomst, geldt evenzeer als bevestiging.

 

3. Annulering

De overeenkomst kan slechts rechtsgeldig worden geannuleerd bij een ter post aangetekend schrijven (Vissersstraat 91, 2840 RUMST), mits betaling van een opzeggingsvergoeding van:

100 % van het bedrag van de overeenkomst, verminderd met de ontvangen voorschotten, indien de annulering gebeurt 7 dagen vooraf;

75 % van het bedrag van de overeenkomst, verminderd met de ontvangen voorschotten, indien de annulering gebeurt één maand vooraf;

50 % van het bedrag van de overeenkomst, verminderd met de ontvangen voorschotten, indien de annulering gebeurt twee maanden vooraf;

25 % van het bedrag van de overeenkomst in alle andere gevallen;

Dit alles behoudens het recht voor RC Projects bvba om voor zover hiertoe aanleiding bestaat een hogere vergoeding te vorderen. Bovenstaande percentage worden tevens toegepast bij telefonische en online tafelboekingen.

 

4. Uitvoering van de overeenkomsten.

4.1 Voor de uitvoering van haar verbintenissen, is het RC Projects bvba toegelaten beroep te doen op derden.

4.2 Wijzigingen in het aantal gasten dienen uiterlijk 5 dagen voor de geboekte activiteit schriftelijk te worden medegedeeld aan RC Projects bvba/ Brasserie 3Ri4en en dit met een maximum verschil van 10% op het initieel doorgegeven aantal genodigden. Laattijdig medegedeelde wijzigingen zullen als onbestaande worden beschouwd. Afwijkingen/ no shows tijdens event of feest zijn ten laste van de organisator/ klant. RC Projects bvba staat geen kortingen toe voor niet opgedaagde gasten en rekent deze aan 100% indien niet tijdig (5 dagen voor event/ feest) doorgegeven.

4.3 Indien door onvoorziene omstandigheden sommige van de overeengekomen spijzen en dranken niet kunnen geleverd worden, dan behoudt de RC Projects bvba zich het recht voor het menu aan te passen met gelijkwaardige dranken en spijzen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot prijsvermindering of schadevergoeding.

4.4 De klant is verplicht zich in regel te stellen met, en verantwoordelijk voor het vervullen van, alle administratieve verplichtingen voor de activiteit die hij organiseert, zoals bijvoorbeeld het vragen van toelating aan de overheid, SABAM, e.d.

4.5 De klant is integraal verantwoordelijk voor de door hem in de gehuurde infrastructuur geplaatste en gestalde goederen en producten en dient in te staan voor verzekeringen dienaangaande. In ieder geval is de RC Projects bvba nimmer verantwoordelijk voor schade of verlies van deze goederen en producten.

4.6 De klant is integraal verantwoordelijk het handelen of nalaten van zijn gasten en dient in te staan voor alle nuttige verzekeringen dienaangaande. De klant dient, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, in te staan voor alle nuttige verzekeringen m.b.t. de organisatie en het gebruik van de installaties en infrastructuur. RC Projects bvba is gerechtigd ten allen tijde bewijs van de polis én de premiebetaling op te vragen. De klant vrijwaart RC Projects bvba en haar bestuurders voor welk danige aanspraken welke rechtsreeks jegens hen zouden kunnen worden gesteld door gasten van de klant.

4.7 Voor inschrijffeesten behoudt RC Projects bvba zich het recht voor om bij geringe deelname het inschrijffeest te annuleren. Voor inschrijffeesten geldt integrale en voorafgaandelijke betaling, bij gebreke waaraan RC Projects bvba het recht heeft om de toegang en deelname te ontzeggen.

4.8 Alle mensen, ingezet door de organisator, die een dienst verlenen tijdens het feest, dienen in orde te zijn met alle geldende wetten en reglementering.

4.9 De accommodatie wordt onder geen beding gratis ter beschikking gesteld zonder gebruik van onze diensten en dit gedurende de ganse duur van de activiteit.

 

5. Schade.

Schade aan de installaties en de infrastructuur van de RC Projects bvba valt solidair onder de verantwoordelijkheid van diegene die de schade heeft veroorzaakt én de klant. Bij gebreke aan schriftelijke en voorafgaande opmerkingen, wordt de klant geacht de installaties en infrastructuur te hebben ontvangen in perfecte staat. Het is niet toegestaan in of om het bedrijf confetti of serpentines te strooienRC Projects bvba is niet verantwoordelijk voor ongevallen en /of beschadigingen of diefstal die zich zouden voordoen op parking, in het gebouw of vestiaire, door, aan of van de gasten van het door de koper ingerichte feest.

 

6. Veiligheidsvoorschriften / geluidsoverlast

6.1 De klant zal op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen ter garantie van de veiligheid (o.a. brandpreventie, e.d.) van de door hem georganiseerde activiteit.

6.2 De voorschriften inzake veiligheid, brandpreventie, geluidsoverlast, e.d. dienen stipt te worden nageleefd door de klant. Bij gebreke waarvan RC Projects bvba zich het recht voorbehoudt om de activiteit onmiddellijk stop te zetten, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

6.3 RC Projects bvba is niet contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de niet-naleving van de voormelde voorschriften inzake veiligheid, brandpreventie, geluidsoverlast, e.d.

6.4 Naar wettelijke bepaling geldt een algemeen rookverbod in Brasserie 3Ri4en. Wij verwachten van u en uw gasten dat deze maatregel wordt gerespecteerd en zullen u ook verantwoordelijk stellen bij eventuele inbreuken. Boetes en sancties die daaruit voortvloeien zijn ten laste van de verantwoordelijke gast en inrichter van het feest/ event.

 

 7. Klachten

Om ontvankelijk te zijn, moet elke klacht per aangetekende post worden geformuleerd binnen de 8 dagen (Vissersstraat 91 2840 RUMST). Na deze termijn worden de leveringen en prestaties beschouwd als zijnde definitief aanvaard. Voor geleverde spijzen en drank is na verbruik geen klacht meer mogelijk. Voor zover de aansprakelijkheid van RC Projects bvba is betrokken, is deze slechts beperkt tot de directe schade welke maximaal beperkt is tot de prijs voor volledige uitvoering van de overeenkomst.

 

8. Overmacht

Gevallen van overmacht, en om welke redenen ook, alle storingen en belemmeringen in het bedrijf en bij de afleveringen, alle onvoorziene gebeurtenissen bij RC Projects bvba of bij de firma’s waar wij onze goederen betrekken, alle transportbelemmeringen of vertragingen, voorts het niet leveren van de goederen door leveranciers, stakingen, uitsluitingen, uit- of invoerverbod of beperking, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog of onlusten of wetsbepalingen, geven ons het recht onze leverings- en uitvoeringsverplichtingen gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren of op te schorten, zonder dat RC Projects bvba aansprakelijk kan worden gesteld voor de hierdoor veroorzaakte schade.

 

9. Prijzen - Betaling

9.1 De vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW, tenzij andersluidend vermeld. De RC Projects bvba behoudt zich het recht voor om de prijzen te herzien in geval van gevoelige wijziging van de marktprijzen der producten.

9.2 Alle facturen zijn contant betaalbaar te Brasserie 3Ri4en.

9.3 In geval van niet betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1 % per maand. Tevens zal in geval van niet betaling op de vervaldag een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 125 €. Het niet naleven van onze betalingsvoorwaarden geeft RC Projects bvba het recht om alle prestaties leveringen en werken te schorsen op risico van de klant. Niet tijdige betaling op de vervaldag, wordt tevens aanzien als een ernstige wanprestatie, die RC Projects bvba het recht geeft om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. Compensatie is niet toegelaten tenzij mits schriftelijke voorafgaande toestemming. Het is RC Projects bvba toegelaten te allen tijde haar vordering over te dragen, dan wel te subrogeren aan derden, hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de schuldenaar.

 

10. Tegemoetkomingen en afstandsverklaring

In geen geval zal enige tegemoetkoming vanwege RC Projects bvba, ongeacht de frequentie en de duur ervan, worden beschouwd als een novatie van deze algemene voorwaarden of in meer algemene zin, als een bron van rechten. Afwijking van één dezer bepalingen, houdt geen afstand in van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

11. Verjaring - Toepasselijk recht - Bevoegde Rechtbank

11.1 Voor zover van toepassing, verklaart de klant uitdrukkelijk te verzaken aan de verkorte verjaringstermijnen voorzien het B.W..

11.2 Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met RC Projects bvba

11.3 Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Berchem

 

12. Organisatie

Ten belopen een goede organisatie stelt RC Projects bvba volgende voorwaarden:

12.1 Feesten vanaf 50 personen dienen ten minste twee maanden voor eventdatum volledig afgehandeld te zijn.

12.2 De tafelindeling dient ten laatste vijf dagen voor het feest bezorgd te worden en worden zo goed als mogelijk uitgewerkt, ze zijn niet bindend.

12.3 Toegewezen plaatsen kunnen ten allen tijden gewijzigd worden, ten goede van zaalindeling en andere mogelijke feesten. Het terras of buitenplaatsen kunnen in geen geval geboekt worden

12.4 Aanvang- en einduur dienen strikt nageleefd te worden. Dit om voorgaande of opvolgende service niet in het gedrang te brengen. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend en voor zover deze uitdrukkelijk én schriftelijk werden aanvaard door RC Projects bvba.

12.5 Externe organisaties dienen contact op te nemen met Brasserie 3Ri4en ter bespreking van de samenwerking. Brasserie 3Ri4en leent geen materiaal uit ter ondersteuning.

12.6 Alle communicatie geschied per email of mits bevestiging per email. Maak gebruik van één mailadres en dit steeds in reply.

 

Voor akkoord

Naam en handtekening:

Voor akkoord

Naam en handtekening:

 

 


KLAAR OM HEERLIJK TE RELAXEN?

RESERVEER NU